1. οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει [oúte légei oúte krúptei allá sēmaínei]
 2. ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς [ho ánax hoû tó manteîón esti tó en Delphoîs]
 1. Jacques Lacan, Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre VIII Le transfert, 1960-1961, ed. Jacques-Alain Miller, (Paris: Seuil, 2001), pp. 98-9. ↩︎
 2. Jacques Lacan, The Seminar ofJacques Lacan Book XX: On Feminine Sexuality, the Limits ofLove and Knowledge, 1972-1973, trans. Bruce Fink (New York, 1999), p. 131. ↩︎
 3. Jacques Lacan, The Seminar ofJacques Lacan Book XX, p. 22. ↩︎
 4. Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre VIII, pp. 66-7. ↩︎
 5. Jacques Lacan, “The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis”, in Écrits: A Selection (London, 2001), p. 112. ↩︎
 6. Jacques Lacan, “Aggressivity in Psychoanalysis”, in Écrits, p. 24. ↩︎
 7. Jacques Lacan, Seminar XX, p. 89. ↩︎
 8. François Regnault, Dieu est inconscient (Paris: Navarin, 1986). ↩︎
 9. Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, Book I: Freud’s Papers on Technique 1953-1954, ed. Jacques-Alain Miller, (Cambridge, 1988), p. 243. ↩︎
 10. Jacques Lacan, “On a Question Preliminary to Any Possible Treatment of Psychosis”, in Écrits, p. 225. ↩︎
 11. Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan Book VII: The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, (New York, 1992), p. 299. ↩︎
 12. Jacques Lacan, Seminar I, p. 192. ↩︎
 13. Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan Book III: The Psychoses, 1955-1956, (New York, 1993), p. 124; translation modified. ↩︎
 14. Jacques Lacan,”Function and Field”, p. 114. ↩︎
 15. Jacques Lacan, Seminar XX, p. 114. ↩︎

Henrique Darlim

Similar Posts

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *